EFCTC

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden, en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de voorwaarden waaronder u onze website www.fluorocarbons.org(onze website) mag gebruiken. Door gebruik te maken van onze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan, en te voldoen aan, deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 25 mei 2018.

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen. Wij raden u aan om een exemplaar van deze Gebruiksvoorwaarden af te drukken voor uw administratie, evenals alle toekomstige versies ervan, aangezien wij ze van tijd tot tijd kunnen bijwerken.

Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of er niet aan gebonden wilt zijn, mag u onze website niet bezoeken of gebruiken.

Onze Gegevens

 • European Fluorocarbons Technical Committee, EFCTC (wij, ons) beheert de website.
  • European Fluorocarbons Technical Committee, EFCTC vertegenwoordigt de Europese fabrikanten van fluorkoolstoffen en zwavelhexafluoride.
  • Ons btw-nummer is BE 0412 849 915
  • Ons contactmailadres is fluorocarbons@cefic.be
 • Uw verantwoordelijkheid voor anderen die toegang hebben tot onze website via uw apparaat of internetverbinding
  • U moet ervoor zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze website op uw computer(s) of appara(a)t(en), of die toegang hebben tot onze website op uw computer(s) of appara(a)t(en), of die gebruik maken van uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documentatie waarnaar daarin wordt verwezen, en dat deze personen er ook mee instemmen gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als zulke personen om welke reden dan ook niet akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden of er niet aan gebonden willen zijn, mogen ze u onze website niet bezoeken of gebruiken en mag u hen niet toestaan dit te doen.
 • Andere documenten die uw gebruik van onze website beheersen
  • Naast deze Gebruiksvoorwaarden wordt uw gebruik van onze website ook beheerst door de volgende documenten:
   • Ons privacybeleid, dat beschikbaar is op fluorocarbons.org/privacy-policy.Ons privacybeleid beheerst ons gebruik van uw gegevens. Het beschrijft de soorten gegevens die we verzamelen, de redenen waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken, waar we ze aan derden kunnen doorgeven, in welke omstandigheden en om welke redenen, en alle andere relevante informatie met betrekking tot ons gebruik en/of verwerking van uw gegevens en uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
   • Ons cookiebeleid, dat beschikbaar is op fluorocarbons.org/cookies-policy.Ons cookiebeleid beheerst ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op onze website. Het beschrijft de soorten cookies die we gebruiken, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, de omstandigheden waarin we cookies op uw computer, apparaat of browser kunnen plaatsen en andere relevante informatie met betrekking tot cookies, zoals hoe u uw browservoorkeuren en instellingen kunt wijzigen om cookies te accepteren of te weigeren.
  • Door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat wij uw gegevens zullen verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in overeenstemming met ons cookiebeleid.
  • Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.
 • Beschikbaarheid van onze website
  • Wij doen geen uitspraken en geven geen garanties dat:
   • de website op elk gewenst moment of vanaf elke specifieke geografische locatie beschikbaar zal zijn;
   • uw toegang tot de website continu of ononderbroken zal zijn; of
   • de website toegankelijk of geoptimaliseerd zal zijn voor alle browsers, computers, tablets, telefoons of weergaveplatforms.
  • Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de gehele website of een deel ervan op te schorten om welke reden dan ook, inclusief om zakelijke of operationele redenen, zoals het verbeteren van het uiterlijk of de functionaliteit van de website, updates van de inhoud, periodiek onderhoud of het oplossen van problemen waarvan wij ons bewust worden. Als we verwachten dat we de toegang tot de website voor een aanzienlijke periode moeten opschorten, zullen we proberen om u hiervan vooraf op de hoogte te stellen indien dat redelijkerwijs mogelijk is.
 • Wijzigingen die we aanbrengen aan deze Gebruiksvoorwaarden en andere documenten
  • Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid, ons cookiebeleid en alle andere documenten waarnaar in deze documenten van tijd tot tijd wordt verwezen, bij te werken. We kunnen onze Gebruiksvoorwaarden en andere documenten om welke reden dan ook wijzigen, inclusief:
   • om eventuele veranderingen in de manier waarop wij onze activiteiten uitvoeren weer te geven;
   • om rekening te houden met alle wijzigingen die we aanbrengen aan onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle nieuwe functies of functionaliteiten die we aanbieden, alle aanpassingen aan de middelen waarmee we u kennisgevingen doen, of wijzigingen in de inhoud, het doel of de beschikbaarheid van de website;
   • onze huidige activiteiten op het gebied van gegevensverwerking nauwkeurig te beschrijven, zodat u op de hoogte blijft van onze nieuwste praktijken;
   • om u te informeren over eventuele wijzigingen in de manier waarop wij cookies of soortgelijke technologieën voor het verzamelen van informatie gebruiken; of
   • om ervoor te zorgen dat onze documentatie voldoet en blijft voldoen aan alle huidige en toekomstige toepasselijke wetten, voorschriften en officiële richtlijnen.
  • Indien vereist door de wet, zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden of de andere documentatie waarnaar daarin wordt verwezen door een bericht op de website te plaatsen en/of door een bijgewerkte versie van deze Gebruiksvoorwaarden of andere dergelijke documentatie op onze website te plaatsen met een nieuwe ingangsdatum die aan het begin ervan wordt vermeld.
  • Door onze website te blijven bezoeken nadat we onze Gebruiksvoorwaarden, verkoopsvoorwaarden en/of gebruikersinhoudovereenkomst hebben bijgewerkt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze bijgewerkte versies. U erkent ook dat door onze website te blijven bezoeken nadat we ons privacybeleid en/of ons cookiebeleid hebben bijgewerkt, dat de praktijken zoals beschreven in dit bijgewerkte beleid van toepassing zijn op onze behandeling van uw informatie en ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.
  • U moet deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documentatie waarnaar hierin wordt verwezen elke keer dat u onze website bezoekt, controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de bepalingen die op dat moment op u van toepassing zijn.
  • De datum waarop deze Gebruiksvoorwaarden en/of andere documenten (inclusief ons privacybeleid en cookiebeleid) voor het laatst zijn gewijzigd, staat bovenaan dat document en wordt de "ingangsdatum" van dat document genoemd.
 • Eigendom van materiaal op onze website
  • Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en de inhoud ervan zijn eigendom van ons of in licentie gegeven aan ons. Al deze rechten worden wereldwijd beschermd door intellectuele eigendomsrechten en alle rechten zijn voorbehouden. Elk gebruik van de website en de inhoud ervan, anders dan zoals hier specifiek toegestaan, is ten strengste verboden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan ons.
  • De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en andere merknamen die eigendom zijn van derden en die op of via onze website worden gebruikt of getoond (gezamenlijk "Merken van derden") kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn, die dit al dan niet goedkeuren of geassocieerd of verbonden zijn met ons. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, of in voorwaarden die door de eigenaar van een Merk van derden worden verstrekt, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden of op of via de website worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van licenties of rechten op het gebruik van onze merken of Merken van derden die op de website worden gebruikt of getoond, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar, in elk geval. Alle goodwill die door het gebruik van onze handelsmerken wordt gegenereerd, komt uitsluitend ten goede aan ons.
 • Informatie en inhoud op onze website verstrekt op "non-reliance"-basis
  • Onze website wordt u ter beschikking gesteld om u algemene informatie te verstrekken over ons, ons bedrijf en alle producten of diensten die wij van tijd tot tijd aanbieden. Wij stellen onze website niet beschikbaar voor andere doeleinden, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
  • De inhoud van onze website is niet bedoeld als advies. U mag niet vertrouwen op de inhoud van onze website voor welke doeleinden dan ook, en u moet uw eigen onafhankelijke professionele advies inwinnen alvorens te beslissen om een actie te ondernemen op basis, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van onze website op elk gewenst moment.
  • Wij doen geen uitspraken en geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de inhoud of het materiaal dat van tijd tot tijd op onze website beschikbaar is, nauwkeurig, actueel of volledig is.
 • Toegestaan gebruik van materialen op onze website
  • De inhoud van onze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik. U kunt de inhoud van onze website afdrukken of delen voor rechtmatige persoonlijke, privé- en niet-commerciële doeleinden en u kunt ook anderen binnen uw organisatie bewust maken van de inhoud van onze website. U mag de inhoud van onze website niet op een andere manier extraheren, reproduceren of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Wanneer u inhoud van onze website afdrukt, downloadt, deelt of doorgeeft aan anderen, mag u geen toevoegingen of verwijderingen doen of anderszins tekst van onze website wijzigen, mag u geen afbeeldingen, media of grafische elementen van onze website op enigerlei wijze veranderen of wijzigen, mag u geen begeleidende tekst van zulke afbeeldingen, media of grafische elementen verwijderen en moet u ervoor zorgen dat alle inhoud die aan derden wordt doorgegeven een nauwkeurige weergave is van de inhoud zoals die op onze website staat.
  • Het is verboden om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik te maken van robots, spiders, datamining- of scrapingtechnologie of vergelijkbare hulpmiddelen van derden voor het extraheren of reproduceren van gegevens of inhoud van onze website.
  • Wanneer u inhoud of materiaal van onze website aan iemand doorgeeft, moet u ons erkennen als de auteurs van dergelijke inhoud of materiaal (of andere auteurs, waar ook door ons gecrediteerd) op het moment dat u dergelijke inhoud of materiaal doorgeeft.
 • Verboden gebruik van onze website
  • U mag geen enkel deel van onze website of enige inhoud van onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.
  • U mag, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onze website of een deel daarvan, onze systemen, onze hardware of apparatuur of netwerken waarop onze website gehost wordt, software die wij gebruiken om de website te creëren of te wijzigen of om de website aan u beschikbaar te stellen, of hardware, uitrusting, netwerk, server, software of technologie die eigendom is van of beheerd wordt door ons of een derde partij, op geen enkele wijze inkijken, binnendringen, beschadigen of verstoren.
  • U mag onze website alleen gebruiken voor wettelijke doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U mag onze website niet gebruiken::
   • voor elk doel dat onwettig is of dat op enigerlei wijze de toepasselijke wetten of voorschriften schendt, hetzij lokaal, nationaal of internationaal;
   • voor welke frauduleuze doeleinden dan ook;
   • om ongevraagde of ongeoorloofde reclame of directe of indirecte marketing aan iemand op welke manier dan ook te voeren, of om op een andere manier spam te verspreiden, te communiceren met of op de markt te brengen aan iemand van goederen, diensten of zaken die niet door ons zijn geautoriseerd;
   • om virussen, malware, adware, spyware, wormen, Trojaanse paarden, keystroke loggers, logic bombs, time bombs of andere schadelijke programma's of code te uploaden, te hosten of over te brengen die het gebruik of de werking van de website, onze hardware of systemen, of de computers, tablets, telefoons of andere apparaten van gebruikers of andere derden nadelig kunnen beïnvloeden, of om enige inhoud of materialen met dergelijke inhoud te uploaden;
   • om te communiceren met, schade toe te brengen aan of te proberen kinderen op enigerlei wijze te schaden; of
   • op enigerlei wijze of voor enig doel dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of de voorwaarden van een van de documenten waarnaar deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen.
  • U mag geen informatie over u aan ons verstrekken als u jonger bent dan 18 jaar, of over een andere persoon die ofwel:
   • jonger is dan 18; of
   • 18 jaar of ouder is, maar u geen voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gekregen om ons informatie over hem/haar te verstrekken.
  • U mag ons geen informatie verstrekken die als 'gevoelige persoonsgegevens' wordt beschouwd. 'Gevoelige persoonsgegevens' zijn gegevens over u of een andere persoon die uw of zijn/haar ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheidsstatus, of seksuele gerichtheid.
  • Indien u ons per ongeluk of opzettelijk zulke gegevens verstrekt, wordt u geacht in te stemmen met onze verwerking van die gegevens op basis van artikel 9, lid 2, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/769).
 • Verboden gebruik van onze website
  • Wij garanderen niet dat onze website geen virussen of andere kwaadaardige software bevat. We doen echter wel redelijke inspanningen om te voorkomen dat zulke virussen of bugs naar onze website worden geüpload.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele bugs of virussen op onze website, of enige software die vanaf onze website naar uw computer wordt overgebracht, of voor de gevolgen die de aanwezigheid of werking van zulke programma's kan hebben.
  • U moet ervoor zorgen dat u beschikt over actuele en effectieve antivirusbescherming op uw computer of ander navigatiesysteem.
  • U mag geen virussen, malware, spyware, adware, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, time bombs, keystroke loggers of andere programma's of code die schadelijk of kwaadaardig is, uploaden of anderszins introduceren op onze website.
  • U mag geen gebruik maken van derden, software of technologie om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze website, onze servers, systemen, hardware, software of gegevens.
  • U mag niet proberen om een 'denial of service'-aanval uit te voeren op onze website.
  • U mag geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de Computer Misuse Act 1990.
  • We kunnen elke inbreuk of vermoedelijke inbreuk op deze clausule 11 (Virussen en andere schadelijke inhoud)melden aan de relevante autoriteiten en kunnen uw identiteit bekendmaken.
 • Links naar andere websites
  • Links naar inhoud van derden of websites kunnen van tijd tot tijd op onze website verschijnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die toegankelijk is via links op onze website. Alle inhoud op websites van derden valt buiten onze controle, en wij verklaren of garanderen niet dat dergelijke inhoud gerelateerd is aan ons of onze website, geschikt of gepast is voor gebruik of weergave, wettig of accuraat is.
  • Elke website van een derde partij die toegankelijk is via een link op onze website kan uw gegevens verzamelen en verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die worden uitgevoerd door een website van een derde die is gelinkt naar onze website, en wij wijzen elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze activiteiten van de hand. U dient het privacybeleid van een dergelijke derde partij te controleren om vast te stellen hoe zij uw gegevens kunnen gebruiken voordat u besluit om hun website en de functies ervan te gebruiken.
 • Links naar onze website
  • U mag geen link naar onze website plaatsen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Indien u onze toestemming hebt verkregen om naar onze website te linken:
   • mag u links naar onze website op andere websites van u plaatsen, op voorwaarde dat zulke websites en het gebruik van links naar onze website in overeenstemming zijn met deze Gebruiksvoorwaarden;
   • gaat u, waar u ook een link naar onze website op een andere website plaatst, ermee akkoord dat u dit op een gepaste manier zult doen, en niet op een manier die voor ons lasterlijk of vernederend is, die ons of ons bedrijf verkeerd voorstelt, of die enige schade toebrengt aan ons of ons bedrijf; en
   • mag u geen link naar onze website plaatsen om enige vorm van joint venture, partnerschap, samenwerking, samenwerking, affiliatie, zakelijke relatie, goedkeuring of erkenning in verband met ons te suggereren waar deze niet bestaat en in ieder geval niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Wij kunnen te allen tijde de toestemming intrekken om naar onze website te linken. In het geval dat wij de toestemming om naar onze website te linken intrekken en u hiervan op de hoogte stellen, moet u onmiddellijk alle links naar onze website verwijderen of laten verwijderen.
 • UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
  • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen, bijvoorbeeld voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid. Indien de toepasselijke wetgeving niet toestaat dat alle of een deel van de onderstaande aansprakelijkheidsbeperkingen op u van toepassing zijn, zullen de beperkingen alleen op u van toepassing zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
  • ONDER VOORBEHOUD VAN HET VOORGAANDE, ZULLEN WIJ (MET INBEGRIP VAN ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, LEDEN, WERKNEMERS OF AGENTEN) IN GEEN GEVAL ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN DAN OOK JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES, SCHADE (HETZIJ DIRECT, INDIRECT, PUNITIEF, DAADWERKELIJK, GEVOLG-, INCIDENTEEL, BIJZONDER, EXEMPLARISCH OF ANDERSZINS), KOSTEN, UITGAVEN, AANSPRAKELIJKHEDEN OF BOETES, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN WETTELIJKE PLICHT OF ANDERSZINS, VOORZIENBAAR OF ONBEKEND, VOORTVLOEIEND UIT, IN VERBAND MET OF VERBAND HOUDEND MET:
   • UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE;
   • ALLE VORMEN VAN CORRUPTIE OF VERLIES VAN GEGEVENS;
   • ELK ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONZE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE ONDERBREKINGEN, OPSCHORTINGEN OF INTREKKINGEN VAN ONZE WEBSITE (OM WELKE REDEN DAN OOK);
   • ELK GEBRUIK DAT U MAAKT VAN EENDER WELKE INHOUD OF MATERIALEN OP ONZE WEBSITE, INCLUSIEF ELK VERTROUWEN DAT U STELT IN DEZE INHOUD OF MATERIALEN;
   • ELK VERLIES VAN SPAARGELD, WINSTEN, VERKOOP, ACTIVITEITEN OF INKOMSTEN;
   • ELK VERLIES VAN REPUTATIE OF GOODWILL;
   • ELK VERLIES VAN SPAARGELD;
   • ELKE VERLIES VAN EEN KANS OF OPPORTUNITEIT; OF
   • ELKE ANDERE SECUNDAIRE, GEVOLG- OF INDIRECTE SCHADE,
   EN ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE GESTELD WERDEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE VERLIEZEN OF SCHADE, ZONDER BEPERKING, DRAAGT U EN BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE KOSTEN VAN ALLE VEREISTE ONDERHOUDSBEURTEN, HERSTELLINGEN OF CORRECTIES MOCHTEN ZULKE VERLIEZEN, SCHADE, KOSTEN, ONKOSTEN, AANSPRAKELIJKHEDEN OF SCHADEVERGOEDINGEN OPTREDEN.
  • WE KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EENDER WELKE SCHADE DIE U HAD KUNNEN VOORKOMEN DOOR ONS ADVIES TE VOLGEN OM EEN GRATIS AANGEBODEN UPDATE DOOR TE VOEREN OF VOOR SCHADE DIE VEROORZAAKT WERD OMDAT U DE INSTALLATIE-AANWIJZINGEN NIET CORRECT GEVOLGD HEBT OF OMDAT U NIET BESCHIKT OVER DE DOOR ONS AANBEVOLEN MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN.
  • U gaat er met name mee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor eender welke inhoud of het lasterlijke, aanstootgevende of illegale gedrag van een derde partij en dat enkel u het risico draagt van nadeel of schade als gevolg hiervan.
  • U GAAT ERMEE AKKOORD DAT, INDIEN U SCHADE, VERLIEZEN OF LETSELS ZOU OPLOPEN ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET, ONZE HANDELINGEN OF VERZUIMEN, DE EVENTUEEL DOOR U GELEDEN SCHADE NIET ONHERSTELBAAR OF OMVANGRIJK GENOEG IS OM U RECHT TE GEVEN OP EEN DWANGBEVEL DAT ELKE EXPLOITATIE VAN EEN WEBSITE, DIENST, EIGENDOM, PRODUCT OF ANDERE INHOUD IN ONS BEZIT OF ONDER ONZE CONTROLE ONMOGELIJK MAAKT, EN U HEBT GEEN ENKEL RECHT OM DE ONTWIKKELING, PRODUCTIE, DISTRIBUTIE, PROMOTIE, VERTONING OF EXPLOITATIE VAN EEN WEBSITE, EIGENDOM, PRODUCT, DIENST OF ANDERE INHOUD IN ONS BEZIT OF ONDER ONZE CONTROLE TE VERBIEDEN OF TE BELETTEN.
  • To the extent that any of the provisions of this clausule 14 (UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID)kunnen niet afgedwongen worden als onvoorwaardelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid, deze zullen geïnterpreteerd worden als beperkingen van aansprakelijkheid die onze aansprakelijkheid ten opzichte van u beperken voor zover de wet dit toelaat.
 • SCHADELOOSSTELLING
  • U (en elke derde partij in wiens naam of voor wiens rekening u een account of activiteit hebt op de website) gaat akkoord om ons (op ons verzoek) te vrijwaren tegen, schadeloos te stellen voor en te beschermen tegen vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke gerechts- en advocaatshonoraria en -kosten, als gevolg van of op eender welke manier verbonden met het volgende (ook als gevolg van uw directe activiteiten op de website of activiteiten uitgevoerd in uw naam):
   • uw uploads, toegang tot of gebruik van de website;
   • uw inbreuk of vermeende inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden;
   • uw schending van de rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, reclame-, vertrouwelijkheids-, eigendoms- of privacyrechten;
   • uw overtreding van wetten, regels, verordeningen, richtlijnen, statuten, ordonnanties of bevelen van elke gouvernementele of quasi-gouvernementele instanties, inclusief, maar niet beperkt tot, alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of
   • elke onjuiste voorstelling door u gedaan.
  • U zult op ons verzoek volledig meewerken aan de verdediging van elke aanspraak. We behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle in handen te nemen van elke aangelegenheid waarvoor u schadeloosstelling zoekt en u zult, in geen geval, een aanspraak regelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • DISCLAIMERS
  • DE WEBSITE WORDT TER BESCHIKKING GESTELD “ALS ZODANIG”, “ZOALS BESCHIKBAAR” EN “MET ALLE GEBREKEN”. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET GEVEN WIJ GEEN VOORSTELLINGEN OF GARANTIES OF BEVESTIGINGEN VAN EENDER WELKE AARD, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, OVER:
   • DE DIENST;
   • DE INHOUD VAN DE WEBSITE;
   • INHOUD VOOR GEBRUIKERS; OF
   • VEILIGHEID VERBONDEN AAN DE OVERDRACHT VAN INFORMATIE NAAR DE WEBSITE.
   BOVENDIEN WIJZEN WIJ HIERBIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, VAN DE HAND, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, EIGENDOM, NERING, HANDEL, ONGESTOORD GENOT, SYSTEEMINTEGRATIE EN VRIJHEID VAN COMPUTERVIRUSSEN.
  • WIJ BEWEREN OF GARANDEREN NIET DAT DE DIENST ONONDERBROKEN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, DAT GEBREKEN HERSTELD ZULLEN WORDEN OF DAT DE DIENST OF DE SERVER DIE DE DIENST TER BESCHIKKING STELT VRIJ IS VAN EENDER WELKE SCHADELIJKE ELEMENTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VIRUSSEN. WE BEWEREN OF GARANDEREN NIET DAT DE INFORMATIE (INCLUSIEF GEBRUIKSAANWIJZINGEN) OVER DE DIENST CORRECT, VOLLEDIG OF NUTTIG IS. U ERKENT DAT U DE WEBSITE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. WE GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE WETTIG IS IN EEN BEPAALD RECHTSGEBIED EN WE WIJZEN MET NAME ZULKE GARANTIES VAN DE HAND. DE DISCLAIMER OVER STILZWIJGENDE OF ANDERE GARANTIES IS IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT OF NIET TOEGELATEN DUS DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER IS EVENTUEEL NIET OP U VAN TOEPASSING INDIEN DE WET VAN DIT RECHTSGEBIED TOEPASSELIJK IS OP U EN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
  • DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE, BEWEERT EN GARANDEERT U DAT UW ACTIVITEITEN WETTIG ZIJN IN ELK RECHTSGEBIED WAARIN U TOEGANG VERKRIJGT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENST.
  • WE KEUREN GEEN INHOUD GOED EN WIJZEN MET NAME ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND TEN OPZICHTE VAN ELKE PERSOON OF ENTITEIT VOOR VERLIES, SCHADE (FEITELIJK, GEVOLGSCHADE, PUNITIEF OF ANDERSZINS), LETSELS, AANSPRAKEN, AANSPRAKELIJKHEDEN OF EENDER WELKE ANDERE GROND OF AARD OP BASIS VAN OF VOORTVLOEIEND UIT EENDER WELKE INHOUD.
 • Governing law and jurisdiction
  • Deze gebruiksvoorwaarden, alle documenten waarnaar hierin verwezen wordt en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of documenten waarnaar hierin verwezen wordt, al dan niet contractueel, worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet.
  • Eventuele aanspraken of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden en alle documenten waarnaar hierin verwezen wordt behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
 • Auteursrecht
  • Het auteursrecht van deze gebruiksvoorwaarden is eigendom van, of wordt toegewezen aan, ons en wordt beschermd door internationale auteursrechtswetgeving en software voor de bescherming van auteursrecht. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten in dit document en elders op onze website, inclusief de inhoud op onze website, voorbehouden.