EFCTC

Privacybeleid

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe wij, EFCTC (European Fluorocarbons Technical Committee), gegevens over u verzamelen, bewaren en gebruiken wanneer u onze website gebruikt of met onze website interacteert, www.fluorocarbons.org (our website)en waar we op een andere manier gegevens over u verkrijgen of verzamelen. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

EFCTC verwerkt de aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

De toegang tot de website www.fluorocarbons.orgimpliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit Privacybeleid, alsook van de algemene gebruiksvoorwaarden en het cookiebeleid.

Dit gedeelte geeft een samenvatting van hoe wij informatie over u verkrijgen, bewaren en gebruiken. Het is bedoeld om een zeer algemeen overzicht te geven. Het is niet volledig op zichzelf en moet in samenhang gelezen worden met de overeenkomstige volledige gedeeltes van dit Privacybeleid.

Samenvatting

 • Verwerkingsverantwoordelijke:European Fluorocarbons Technical Committee, EFCTC
 • Hoe we informatie over u verzamelen of verkrijgen:
  • wanneer u die aan ons verstrekt door contact met ons op te nemen via e-mail of door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief
  • uit uw gebruik van onze website, aan de hand van cookies
 • Informatie die we verzamelen:
  • IP-adres,
  • informatie van cookies
  • informatie over uw computer of apparaat (bv. apparaat- en browsertype),
  • informatie over hoe u onze website gebruikt (bv. welke pagina's u hebt bekeken,
  • het tijdstip waarop u ze bekijkt en waar u op hebt geklikt)
  • de geografische locatie van waaruit u onze website hebt bezocht (op basis van uw IP-adres)
  • Wanneer u ons Blijf op de hoogte-formulier invult en inschrijft op onze nieuwsbrief
   • uw e-mail
 • Hoe we uw informatie gebruiken:
  • voor administratieve en zakelijke doeleinden
  • om uw gebruik van onze website te analyseren
  • als u zich hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief, om u de nieuwsbrief toe te zenden.
 • Bekendmaking van uw informatie aan derden:alleen voor zover noodzakelijk
  • aan onze dienstverleners met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben
  • om met u aangegane contracten na te leven,
  • indien vereist door de wet of om onze wettelijke rechten uit te oefenen
 • Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
  • om uw gegevens in te zien en meer informatie te krijgen over het gebruik ervan
  • om uw gegevens te laten rechtzetten en/of te vervolledigen
  • om uw gegevens te laten wissen
  • om het gebruik van uw gegevens te beperken
  • om uw gegevens in een overdraagbaar formaat te ontvangen
  • om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens
  • om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken
  • om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Gevoelige persoonsgegevens:Gevoelige persoonsgegevens: we verzamelen geen zogenaamde 'gevoelige persoonsgegevens'. Zie voor meer informatie het hoofdgedeelte hieronder, genaamd Gevoelige persoonsgegevens.

Onze Gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van onze website is EFCTC.

EFCTC is in België ingeschreven onder het nummer BTW BE 0412 849 915

U kunt met de verwerkingsverantwoordelijke contact opnemen door

een e-mail te sturen naar fluorocarbons@cefic.be

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op

fluorocarbons@cefic.be

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT

Wij verzamelen en gebruiken informatie van bezoekers van de website in overeenstemming met dit gedeelte en het gedeelte genaamd "Bekendmaking en aanvullend gebruik van uw gegevens".

LOGGEGEVENS VAN DE WEBSERVER

Voor de hosting van onze website maken we gebruik van een server van een derde partij, genaamd Combell, waarvan het privacybeleid hier beschikbaar is: www.combell.com/en/about-combell/privacy-policy.Onze websiteserver registreert automatisch het IP-adres dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en andere informatie over uw bezoek, zoals

 • de bezochte pagina's
 • verzochte informatie
 • de datum en tijd van het verzoek
 • de bron van uw toegang tot onze website (bv. de website of URL (link) die u naar onze website heeft verwezen)
 • uw browserversie en besturingssysteem

Onze server bevindt zich in een gegevenscentrum in België.

Gebruik van websiteserverloginformatie voor IT-beveiligingsdoeleinden

Wij verzamelen en slaan serverlogs op met het oog op netwerk- en IT-beveiliging en om ervoor te zorgen dat de server en de website vlekkeloos blijven werken. Dit omvat het analyseren van logbestanden om een ongeoorloofde toegang tot ons netwerk, de verspreiding van kwaadaardige code, "denial of service"-aanvallen en andere cyberaanvallen te helpen identificeren en te voorkomen, door ongebruikelijke of verdachte activiteiten op te sporen.

Tenzij we verdachte of potentiële criminele activiteiten onderzoeken, doen we geen enkele poging om u te identificeren aan de hand van de informatie die via serverlogs wordt verzameld.

Gebruik van websiteserverloginformatie om het gebruik van de website te analyseren en onze website te verbeteren

Wij gebruiken de informatie die door onze webserverlogboeken wordt verzameld om te analyseren hoe onze websitegebruikers met onze website en de functies ervan interageren. Zo analyseren we bijvoorbeeld het aantal bezoeken en unieke bezoekers die we ontvangen, de datum en tijd van het bezoek, de locatie van het bezoek en het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser

Wij gebruiken de kennis vergaard uit de analyse van deze informatie om onze website te verbeteren. Zo gebruiken we de verzamelde informatie bijvoorbeeld om de informatie, inhoud en structuur van onze website en individuele pagina's te wijzigen op basis van waarmee de gebruikers het meest interactie hebben en de tijd die op bepaalde pagina's van onze website wordt doorgebracht.

Cookies

Cookies zijn gegevensbestanden die van een website naar een browser worden gestuurd om informatie over gebruikers voor verschillende doeleinden vast te leggen.

Wij gebruiken cookies op onze website, waaronder

 • essentiële,
 • functionele,
 • en analytische,

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, raadpleegt u ons cookiebeleid hier: https://logbook.fluorocarbons.org/en/cookie-policy

U kunt sommige of alle cookies die wij op of via onze website gebruiken, weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen met behulp van onze cookiebeheertool, maar dit kan uw gebruik van onze website of sommige of alle functies ervan beperken. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen, kunt u terecht op www.allaboutcookies.orgof zie ons cookiebeleid.

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN WANNEER U MET ONS CONTACT OPNEEMT

Wij verzamelen en gebruiken informatie van personen die contact opnemen met ons in overeenstemming met dit gedeelte en het gedeelte genaamd "Bekendmaking en aanvullend gebruik van uw gegevens".

Email

Wanneer u een e-mail stuurt naar het e-mailadres dat op onze website wordt weergegeven, verzamelen wij uw e-mailadres en alle andere informatie die u in die e-mail verstrekt (zoals uw naam, telefoonnummer en de informatie in een handtekeningblok in uw e-mail).

Post

Als u per post contact met ons opneemt, verzamelen wij alle informatie die u ons verstrekt in alle aan ons bezorgde postcommunicatie.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN WANNEER U MET ONZE WEBSITE GEBRUIKT

Wij verzamelen en gebruiken informatie van personen die met bijzondere functies van onze website interacteren in overeenstemming met dit gedeelte en het gedeelte genaamd "Bekendmaking en aanvullend gebruik van uw gegevens".

BEKENDMAKING EN AANVULLEND GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

In dit gedeelte wordt uiteengezet onder welke omstandigheden gegevens over u aan derden wordt verstrekt en voor welke aanvullende doeleinden wij uw informatie gebruiken.

BEKENDMAKING VAN UW GEGEVENS AAN DIENSTVERLENERS

Wij doen een beroep op een aantal derden die uw gegevens voor ons verwerken.

Om veiligheidsredenen en om concurrentiële redenen tonen wij de identiteit van onze dienstverleners niet publiekelijk bij naam. Als u echter meer informatie wenst over de identiteit van onze dienstverleners, neem dan rechtstreeks contact met ons op via e-mail en wij zullen u dergelijke informatie verstrekken als u een legitieme reden hebt om deze aan te vragen.

BEKENDMAKING VAN UW GEGEVENS AAN ANDERE DERDEN

Wij maken uw gegevens in specifieke omstandigheden bekend aan andere derden, zoals hieronder uiteengezet.

Doorgifte van gegevens aan derden zoals Google Inc.

Google verzamelt gegevens via ons gebruik van Google Analytics op onze website. Google gebruikt deze gegevens, inclusief IP-adressen en informatie uit cookies, voor een aantal doeleinden, zoals de verbetering van haar Google Analytics-service. Op geaggregeerde en geanonimiseerde basis worden gegevens gedeeld met Google. Om meer te weten te komen over welke gegevens Google verzamelt, hoe Google deze gegevens gebruikt en hoe de gegevens die naar Google worden verzonden kunnen worden beheerd, raadpleegt u de volgende pagina: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

U kunt Google Analytics uitschakelen door hier de browserplugin te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Doorgifte en bewaring van uw gegevens

De door Google Analytics verzamelde gegevens worden buiten de Europese Economische Ruimte bewaard op servers van Google in de Verenigde Staten.

Om veiligheidsredenen en om concurrentiële redenen tonen wij de identiteit van onze dienstverleners niet publiekelijk bij naam. Als u echter meer informatie wenst over de identiteit van onze dienstverleners, neem dan rechtstreeks contact met ons op via e-mail en wij zullen u dergelijke informatie verstrekken als u een legitieme reden hebt om deze aan te vragen.

BEKENDMAKING EN GEBRUIK VAN UW GEGEVENS OM LEGITIEME REDENEN

Melding van mogelijke strafbare feiten of bedreigingen van de openbare veiligheid aan een bevoegde autoriteit

Als we vermoeden dat er sprake is van misdadig of potentieel misdadig gedrag, zullen we in bepaalde omstandigheden contact moeten opnemen met een bevoegde autoriteit, zoals de politie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we vermoeden dat er fraude of een cybercriminaliteit is gepleegd of als we bedreigingen of kwaadaardige communicatie aan ons of derden ontvangen.

Wij hoeven uw gegevens in het algemeen alleen voor dit doel te verwerken als u op de een of andere manier bij een dergelijk incident betrokken bent geweest of er gevolgen van ondervindt.

In verband met de handhaving of mogelijke handhaving van onze wettelijke rechten

Wij zullen uw informatie gebruiken in verband met de handhaving of mogelijke handhaving van onze wettelijke rechten, inclusief, bijvoorbeeld, het delen van informatie met incassobureaus als u aan ons verschuldigde bedragen niet betaalt wanneer u contractueel verplicht bent dit te doen. Onze wettelijke rechten kunnen contractueel (wanneer wij een contract met u hebben gesloten) of niet-contractueel (zoals wettelijke rechten die wij hebben op grond van het auteursrecht of het recht inzake onrechtmatige daad) zijn.

In verband met een juridisch of potentieel juridisch geschil of procedure

Het is mogelijk dat wij uw gegevens moeten gebruiken als wij betrokken zijn bij een geschil met u of een derde partij, bijvoorbeeld om het geschil op te lossen of als onderdeel van een bemiddeling, arbitrage of gerechtelijke oplossing of een soortgelijk proces.

Voor voortdurende naleving van wet- en regelgeving en andere wettelijke vereisten

Wij zullen uw gegevens gebruiken en verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat wij uw gegevens openbaar moeten maken op grond van een gerechtelijk bevel of een dagvaarding als wij die ontvangen.

HOE LANG WE UW GEGEVENS BEWAREN

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe lang wij uw gegevens bewaren. Waar mogelijk hebben we specifieke bewaartermijnen vastgesteld. Waar dat niet mogelijk was, hebben we de criteria vastgelegd die we gebruiken om de bewaartermijn te bepalen.

BEWAARTERMIJNEN

Serverloginformatie:we bewaren informatie op onze serverlogs gedurende 10 jaar

Correspondentie en vragen:wanneer u een vraag stelt of om welke reden dan ook met ons correspondeert, bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden en op te lossen, en gedurende 10 jaar waarna wij uw gegevens zullen wissen.

CRITERIA VOOR HET BEPALEN VAN BEWAARTERMIJNEN

In alle andere omstandigheden bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met het volgende:

 • het doel en het gebruik van uw gegevens, nu en in de toekomst (zoals of het noodzakelijk is om deze gegevens op te slaan om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u na te komen of om in de toekomst contact met u op te nemen);
 • of wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te blijven verwerken (zoals eventuele registratieverplichtingen opgelegd door de desbetreffende wet- of regelgeving);
 • of wij een wettelijke basis hebben om uw gegevens te blijven verwerken (zoals uw toestemming);
 • hoe waardevol uw gegevens zijn (nu en in de toekomst);
 • alle relevante overeengekomen praktijken in de sector over hoe lang informatie moet worden bewaard;
 • de omvang van het risico, de kosten en de aansprakelijkheid die gepaard gaan met het feit dat wij over de gegevens blijven beschikken;
 • hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat de gegevens actueel en accuraat kunnen worden gehouden; en,
 • alle relevante omgevingsomstandigheden (zoals de aard en status van onze relatie met u).

HOE WE UW GEGEVENS BEVEILIGEN

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik en onopzettelijk verlies of vernietiging, inclusief:

 • het louter delen van uw gegevens voor zover dit strikt noodzakelijk is en de toegang ertoe te beperken tot het noodzakelijke minimum, waar nodig met inachtneming van vertrouwelijkheidsbeperkingen, en waar mogelijk op anonieme basis;,
 • het gebruik van beveiligde servers om uw gegevens op te slaan,
 • het verifiëren van de identiteit van elke persoon die inzage vraagt in gegevens alvorens toegang te verlenen tot gegevens;
 • het gebruik van SSL-software (Secure Sockets Layer),
DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN ONS PER E-MAIL

De doorgifte van informatie via het internet is niet geheel veilig en als u ons via het internet gegevens verstrekt (per e-mail, via onze website of op enige andere wijze), doet u dit volledig op eigen risico.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, uitgaven, winstderving, reputatieschade, schade, aansprakelijkheid of enige andere vorm van verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw beslissing om gegevens op deze wijze aan ons door te geven.

DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Al uw gegevens worden bewaard in België.

Anders dan om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bijvoorbeeld om te voldoen aan een gerechtelijk bevel), zijn wij niet van plan om uw gegevens buiten de EER of aan een internationale organisatie door te geven. In het onwaarschijnlijke geval dat wij uw gegevens buiten de EER (of naar een internationale organisatie) voor een dergelijk doel moeten doorgeven, zullen wij ervoor zorgen dat er passende beveiligingen en beschermingen aanwezig zijn.

Google Analytics

De door Google Analytics verzamelde gegevens (uw IP-adres en de acties die u in verband met onze website onderneemt) worden doorgegeven naar buiten de EER en opgeslagen op de servers van Google. U kunt het privacybeleid van Google hier raadplegen: https://www.google.com/policies/privacy/

Land van bewaring:Verenigde Staten. Dit land is niet onderworpen aan een adequaatheidsbesluit door de Europese Commissie.

Gebruikte waarborg(en): Google heeft zichzelf gecertificeerd voor de naleving van het EU-VS-privacyschild, dat hier beschikbaar is: https://www.privacyshield.gov/welcome.Het EU-VS-privacyschild is een goedgekeurd certificeringsmechanisme uit hoofde van artikel 42 van de algemene verordening gegevensbescherming, dat is toegestaan op grond van artikel 46, lid 2, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming. U kunt het besluit van de Europese Commissie over de adequaatheid van het EU-VS-privacyschild hier raadplegen: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen op bepaalde rechten, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens, die u kunt uitoefenen door te schrijven naar fluorocarbons@cefic.be

 • om inzage te vragen in uw gegevens om inzage te vragen in uw gegevens en informatie met betrekking tot ons gebruik en de verwerking van uw gegevens;
 • om de rectificatie of wissing van uw gegevens te vragen
 • om te vragen dat wij ons gebruik van uw gegevens beperken; uw gegevens te vragen
 • om te vragen om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat te verkrijgen(bv. een CSV-bestand) en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden (met inbegrip van een derde verwerkingsverantwoordelijke);
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden(voor meer informatie, zie de paragraaf hieronder, genaamd "Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden"); en
 • om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekkenwanneer wij uw toestemming nodig hebben om deze gegevens te gebruiken of te verwerken. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik en de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming vóór het moment dat u uw toestemming intrekt.

Overeenkomstig artikel 77 van de algemene verordening gegevensbescherming hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats van tewerkstelling of een vermeende inbreuk op de algemene verordening gegevensbescherming.

Verifiëren van uw identiteit op de plaats waar u om de inzage in uw gegevens vraagt

Wanneer u inzage vraagt in uw gegevens, zijn wij wettelijk verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om uw identiteit te verifiëren voordat u dit doet.

Deze maatregelen zijn bedoeld om uw gegevens te beschermen en het risico van identiteitsfraude, identiteitsdiefstal of algemene ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te beperken.

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

'Gevoelige persoonsgegevens' zijn gegevens over een persoon die zijn ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens louter voor het doel om een persoon te identificeren, gezondheidsstatus, of seksuele gerichtheid van een natuurlijke persoon.

Wij verzamelen niet bewust of opzettelijk gevoelige persoonsgegevens van personen en u mag geen gevoelige persoonsgegevens aan ons doorgeven.

Als u echter per ongeluk of opzettelijk gevoelige persoonsgegevens aan ons doorgeeft, wordt u geacht uitdrukkelijk te hebben ingestemd met de verwerking van die gevoelige persoonsgegevens onder artikel 9, lid 2, onder a) van de algemene verordening gegevensbescherming. Wij zullen uw gevoelige persoonsgegevens gebruiken en verwerken om deze te wissen.

WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

Wij updaten en wijzigen ons Privacybeleid van tijd tot tijd.

Kleine wijzigingen aan ons Privacybeleid

Wanneer we kleine wijzigingen aanbrengen aan ons Privacybeleid, zullen we ons Privacybeleid updaten met een nieuwe ingangsdatum die aan het begin ervan wordt vermeld. Onze verwerking van uw gegevens zal worden beheerst door de praktijken die in die nieuwe versie van het Privacybeleid worden beschreven vanaf de ingangsdatum ervan.

Grote wijzigingen aan ons Privacybeleid of de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken

Wanneer we grote wijzigingen aanbrengen aan ons Privacybeleid of van plan zijn om uw gegevens te gebruiken voor een nieuw doel of een ander doel dan de doeleinden waarvoor we de gegevens oorspronkelijk hebben verzameld, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail (waar mogelijk) of door een bericht op onze website te plaatsen.

Wij zullen informeren over de wijziging in kwestie en het doel en andere relevante informatie voordat wij uw gegevens voor dat nieuwe doel gebruiken.

Waar nodig, zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen voordat wij uw gegevens gebruiken voor een ander doel dan waarvoor wij ze oorspronkelijk hebben verzameld.